divendres, 23 de març de 2007

L'Asseguradora CaixaSabadell Vida va obtenir el 2006 un benefici net de 15,5 milions d'euros

Sabadell. La companyia asseguradora CaixaSabadell Vida, empresa participada del Grup Caixa Sabadell, ha tancat l’exercici 2006 amb un benefici net de 15,5 milions d’euros, un 5,6% superior al resultat obtingut l’exercici anterior. CaixaSabadell Vida va tancar l’exercici amb 1.516,6 milions d’euros de recursos gestionats, un 9,2% més que el 2005, i un coeficient de solvència del 196%. Respecte a l’activitat asseguradora, l’empresa del Grup Caixa Sabadell ha culminat el 2006 amb 1.161,2 milions d’euros en provisions tècniques, un 8,3% més que el 2005, i uns ingressos per primes de 298,4 milions d’euros, un 15,5% menys. Les primes de risc han ascendit a 11,3 milions d’euros i ja són un 49,9% superiors a les de l’exercici anterior. Com a gestora de fons de pensions, CaixaSabadell Vida ha consolidat un patrimoni de 355,4 milions d’euros, un 12,1% més que l’exercici anterior. Les aportacions a pensions han crescut un 15,3% i han arribat als 36,6 milions d’euros. L’evolució experimentada per CaixaSabadell Vida els quatre últims exercicis ha estat molt positiva. Així, el creixement de recursos gestionats ha estat del 107% i s’ha passat dels 732,5 milions d’euros a 31 de desembre del 2002 als 1.516,6 milions d’euros a tancament del 2006. Les provisions tècniques han crescut un 120,5% i el patrimoni de pensions un 72,6%. Pel que fa als ingressos, les primes emeses han augmentat un 86,6% i han passat dels 159,9 milions d’euros el 2002 als 298,4 milions el 2006, i les aportacions a pensions han passat dels 20,9 milions el 2002 als 36,6 el 2006 amb un increment del 74,8%. El benefici net de CaixaSabadell Vida també ha crescut substancialment durant aquests últims quatre anys i ha passat dels 7,1 milions d’euros a 31 de desembre del 2002 als 15,5 milions d’euros el 2006 amb un creixement del 119%.