divendres, 23 de gener de 2009

S'aprova la Comissió Especial de Contractació d'Obres del Fons Estatal d'Inversió

Sabadell. Aquesta comissió està formada per tècnics municipals, regidors de les diferents àrees implicades i representants de tots els grups polítics. A més, aquest nou organisme comptarà amb observadors externs: quatre representants dels diferents col·legis professionals de la ciutat —advocats, arquitectes, enginyers industrials i aparelladors—, així com de 4 periodistes.
Aquesta comissió, sense precedents a cap altre municipi, ha estat creada atesa la quantitat de projectes que s'han de valorar i adjudicar en un període molt curt de temps. Els terminis marcats pel Ministeri d'Administracions Públiques són molt ajustats i es vol apropar aquest procés a la ciutadania.
La Comissió Tècnica, presidida pel secretari de l'Ajuntament, presentarà la puntuació de les empreses a la Comissió Especial de Contractació, que serà l'encarregada de decidir les adjudicacions. Recordem que els barems de puntuació prioritzen, especialment, la generació d'ocupació i la contractació de persones amb especials dificultats per accedir al món laboral. Recordem, a més, que tots els projectes s'estan fent amb procediments amb publicitat, tot i que n'hi ha més de 50 que es podrien fer directament amb procediments negociats. D'aquesta manera es vol incentivar que empreses que habitualment no treballen per a l'administració ho facin.