dilluns, 5 de juliol de 2010

3.000 usuaris dels Punts Verds s'han beneficiat dels descomptes sobre la taxa de tractament de residus de l'any 2009

Sant Cugat del Vallès. Els usuaris de les deixalleries municipals han vist com se’ls ha aplicat, en el rebut de l’aigua del mes de juny, la seva corresponent bonificació sobre la Taxa Metropolitana de Tractament i Eliminació de Residus (TMTR) de l’any 2009. La suma de tots els descomptes aplicats és de 13.770’14 euros.
Un total de 2.935 santcugatencs han rebut una bonificació corresponent a la taxa de l’any 2009, xifra que suposa un lleuger increment respecte el 2008. Aquell any 2.903 santcugatencs van rebre una bonificació sobre la TMTR.
Cal recordar que la TMTR, gestionada per l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (EMSHTR), queda gravada dins del rebut de subministrament d’aigua potable als domicilis particulars. La taxa cobreix el cost que representa el tractament de la brossa generada als domicilis particulars (transport, abocador, compostatge, reciclatge...). La seva tarifa es calcula segons la generació de residus no selectius produïda al municipi anualment. Per tant, quants més quilos es produeixin per habitants i any en un municipi més elevades seran les tarifes, ja que el cost de la gestió també és més elevat.
Els ciutadans tenen la possibilitat d’obtenir bonificacions en el pagament d’aquesta taxa si són usuaris de les deixalleries municipals, tant fixes com mòbils, al llarg de l’any. La bonificació s’aplica segons el nombre de visites que el ciutadà fa a les deixalleries per dipositar els seus residus. El descompte arriba fins a un 14% de la taxa, en cas que es sigui usuari 15 o més vegades de la deixalleria municipal. El nombre de visites es comptabilitza a través d’un carnet, que es pot obtenir als mateixos Punts Verds portant un rebut de l’aigua per tal d’enregistrar les dades del número de contracte. Actualment 8.911 santcugatencs disposen del carnet de la deixalleria. Aquesta xifra suposa un augment del 8’8% respecte el nombre de santcugatencs que el 2008 tenien aquest carnet (8.190).