dimecres, 7 de juliol de 2010

L’Ajuntament de Ripollet adapta les seves ordenances a la nova Llei sobre Trànsit

Ripollet. Des de finals del mes de maig, amb l’entrada en vigor de la modificació de la llei sobre trànsit, s'han produït una sèrie de canvis en el permís i llicència de conducció per punts i, en conseqüència, en el procediment sancionador. És a dir, s’ha produït una unificació de criteris per tal que la mateixa falta rebi la mateixa sanció, independentment del lloc on es produeixi. Aquest i altres canvis han estat comunicats per la Prefectura Provincial de Trànsit corresponent a tots els conductors i conductores de tots els municipis d’Espanya.
A diferència de l’anterior Llei, en l’actual es marquen uns imports fixes per les diferents infraccions i, si escau, el número de punts a treure en cada cas. Aquest fet farà que el ciutadà tingui una certesa absoluta de quines seran les conseqüències pel seu comportament infractor.
A més, amb motiu de l’entrada en vigor de la nova normativa, tots els Ajuntaments estan obligats a adequar les seves ordenances municipals. En el cas de Ripollet, l’Ordenança Municipal de Circulació roman en vigor des de l’any 2001 i va ser modificada posteriorment l’any 2007.
A tall d’exemple, seguint el que assenyala la normativa vigent, per a les infraccions greus i molt greus s’aplica la quantitat econòmica fixada en el Reglament citat, 200 euros per a les greus i 500 per a les molt greus, amb la corresponent pèrdua de punts, si és el cas.
Pel que fa a les infraccions tipificades com a lleus, la llei marca el límit màxim en 100 euros. Aquest Ajuntament ha fixat l’import en 80 euros, mesura més adient per tal d’unificar criteris respectant allò establert al propi Reglament.
Finalment, recordar que si el pagament es realitza en el període voluntari, ja sigui en l’acte d’entrega o en el termini de 15 dies comptats des del següent a la seva notificació, totes les sancions tenen un descompte del 50 per cent del seu import. En aquest cas, el tipus de procediment sancionador abreujat es tindrà per finalitzat amb la renúncia a formular al·legacions i sense la necessitat expressa de dictar resolució l’òrgan competent.