dimecres, 16 de desembre de 2009

Caixa Sabadell assoleix el Distintiu de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya

Sabadell. Caixa Sabadell ha obtingut, aquest passat mes de novembre, el certificat de la Generalitat de Catalunya que confirma l’assoliment, per part de l’entitat, del Distintiu de Qualitat Ambiental que atorga el Govern autonòmic. Amb l’obtenció d’aquest reconeixement, la institució tanca un procés que ha durat cinc mesos en què ECA, la consultora encarregada de dur a terme la certificació, ha revisat tota la documentació aportada per l’entitat, ha validat els procediments interns, i ha visitat una vintena d’oficines escollides aleatòriament per la mateixa entitat certificadora.
La resolució de la Generalitat, que es va donar a conèixer el passat 26 de novembre, s’obté a través del compliment obligat de disset criteris bàsics sobre qualitat ambiental i d’una segona sèrie de criteris opcionals, vint-i-quatre en total, en els quals s’ha d’obtenir una puntuació mínima en cadascun d’ells. Entre les qüestions d’obligat compliment destaquen aspectes com que:

· Les instal·lacions d'oficines disposin d'un sistema d'interrupció automàtic i d’apagada de llums a l'acabar la jornada.
· S’implanti un sistema de recollida selectiva de paper, cartró, plàstics, piles, làmpades, tòner i bateries; amb contenidors retolats de forma clara, visible i pedagògica.
· Es disposi d'un pla de manteniment del clima i instal·lacions sanitàries amb llibre de revisions efectuades.
· El 50%, com a mínim, del paper d'impressió i escriptura i el 25% del paper higiènic sigui reciclat o lliure de clor (TCF); amb etiqueta ecològica oficial, o altra etiqueta ISO 14024 o lliure de clor al 100% segons declaració del fabricant.
· Els aparells d'aire condicionat i calefacció disposin d'un sistema automàtic de connexió i desconnexió ajustat als horaris d'obertura.
· El 70%, com a mínim, dels equips ofimàtics (ordinadors, pantalles, fax, impressora, fotocopiadores, escàners, .. ) siguin Energy-Star.
· El 90%, com a mínim, de les llums interiors utilitzin làmpades d'eficiència classe B o superior.
· Els empleats rebin informació i formació sobre els criteris ambientals que regeixen l'oficina.
· La xarxa d'oficines informi i tingui la informació disponible per als usuaris de la seva política ambiental, les mesures aplicades i el distintiu de garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat.