dimecres, 2 de desembre de 2009

Montcada i Reixac guanyarà dos equipaments esportius públics en l’operació amb el FC Barcelona

Montcada i Reixac. Els ajuntaments de Montcada i Reixac i de Barcelona han acordat afegir una addenda al conveni signat el juliol passat amb el Futbol Club Barcelona per tal d’establir les bases per a la modificació del Pla General Metropolità (PGM) que possibiliti la reordenació de les instal·lacions esportives privades actualment ubicades al districte de Les Corts.
Aquesta addenda contempla la incorporació de nous terrenys ubicats a Montcada i Reixac a l’operació, a més dels inicialment previstos. D’aquesta manera, el municipi guanyarà solars destinats a la construcció d’equipaments esportius públics a dues zones diferents. D’una banda, als terrenys situats al marge esquerre del riu Besòs, que ocupen una superfície de 48.966 m2; i de l’altra, a la Plana de Reixac, a l’entorn de la zona on s’ubicarà l’Àrea Residencial Estratègica (ARE) de Mas Duran, amb 52.565 m2.
L’actuació afectarà als terrenys que actualment ocupen el miniestadi del FC Barcelona i les pistes esportives colindants, per tal de crear un nou teixit urbà residencial, amb les corresponents cessions de zona verda i equipaments públics, que tindrà la consideració ambiental d’un ecobarri. La pèrdua de sòl d’equipament esportiu privat a Les Corts es compensarà amb les noves zones que seran públiques i que es crearan a Montcada i Reixac i a l’entorn de la plaça Alfons Comin de Barcelona.
L’operació permetrà reordenar les previsions de planejament en l’àmbit de la Vallençana, de forma que se substituiran els usos industrials existents desubicats per zones d’equipaments esportius públics. Es millorarà el front del riu Besòs en un indret que es convertirà en la porta del Parc de la Serralada de Marina, i s’adequarà l’espai a l’entorn de la riera de la Vallençana Baixa, per tal de garantir el seu tractament com a espai lliure vinculat al sistema hidrològic.
Pel que fa a l’àmbit de la Plana de Reixac, es preveuen reserves destinades a sistema d’equipaments esportius complementàries a les actuals reserves dotacionals públiques, per tal de dur a terme una nova àrea esportiva municipal. A més, es definirà i executarà la vialitat necessària per connectar el nou equipament esportiu amb la zona urbana actual i amb l’ARE de Mas Duran.
Els diferents tràmits urbanístics necessaris per al desenvolupament del conveni els han d’aprovar els dos ajuntaments en sessió plenària. A Montcada i Reixac està previst que en el darrer Ple de l’any, el 22 de desembre, s’aprovi un avanç del planejament (a Barcelona ho faran el dia 10), que quedarà sotmès a un mes d’informació pública. El següent pas serà l’aprovació inicial de la modificació del PGM, que podria tenir lloc en el Ple de febrer. Posteriorment hi haurà l’aprovació provisional i la definitiva, moment en què el FC Barcelona dipositarà els 30 milions d’euros establerts en el conveni necessaris per al seu desenvolupament.
Un cop s’hagin publicat els documents definitius i sigui executiva la Modificació Puntual del PGM, es preveu un termini de 3 anys per a la tramitació dels plans especials urbanístics; 3 anys més per dur a terme la gestió corresponent; i 2 anys més per a l’execució de les obres.