dijous, 21 de gener de 2010

Els serveis socials de l’Ajuntament de Terrassa tripliquen els ajuts econòmics a persones necessitades

Terrassa. Els Serveis Socials van atendre durant l’any passat un total de 26.197 persones, el que representa gairebé el 12,4% de la població i un increment del 26% respecte el nombre de persones ateses durant l’exercici anterior. L’any 2008 la xifra d’atesos va ser 20.745, quantitat que en aquell moment representava el 10% de la població.
Els ajuts econòmics concedits a persones i famílies necessitades gairebé s’han triplicat. El 2008 van ser 184.415 € i el 2009, 491.134 €. Més de la meitat d’aquests ajuts (el 55%) són per a habitatge (147.828,25 €) i subsistència (123.295,63 €). El 2008, els ajuts concedits per aquests conceptes van representar el 40% del total.
Els diferents serveis d’ajut a domicili van tenir un total de 5.016 usuaris. El de menjars a domicili ha experimentat un increment similar, passant de 300 usuaris i 52.564 àpats servits el 2008 a 348 usuaris i 64.266 àpats el 2009. Pel que fa al Servei d’Atenció Domiciliària, aquest s’ha mantingut en nivells similars al de l’any passat. El servei ha fet gairebé 179.061 hores d’atenció per a 1.774 persones. El 2008 van ser 1.429 persones ateses i 203.419 hores d’atenció.
A més de la prestació directa de serveis i ajuts, els Serveis Socials municipals fan també tasques de gestió d’ajuts d’altres administracions, particularment dels ajuts de la llei de dependència. Al llarg de l’any 2009 s’han tramitat 3.997 demandes d’ajuts, a partir dels quals s’han redactat 2.803 PIA. A 31 de desembre de 2009, 2.430 d’aquests expedients eren actius, és a dir que hi ha 2.430 persones que reben ajuts. La resta dels expedients s’han tancat per defunció del beneficiari o altres motius.
També s’han tramitat 806 sol·licituds d’arrelament, les quals han generat 727 informes favorables. L’arrelament és un permís de residència per a immigrants no regularitzats arribats fa més de 3 anys que acreditin un cert grau d’integració social (domini de l’idioma, oferta de feina, etc.)
L’allotjament d’urgència i acollida nocturna, en conveni amb Creu Roja, ha ampliat les places (de 16 a 20) i ha atès 200 persones que han fet més de 6.000 pernoctacions. La taxa d’ocupació ha estat del 84% (el 2008 va ser del 75%).
Finalment, cal remarcar que per a fer front a l’increment d’usuaris, els serveis socials han redimensionat la seva plantilla durant el 2009, incorporant 19 nous professionals a l’atenció social primària. Aquests 19 treballadors representen un augment del 35% a la plantilla.