divendres, 29 de gener de 2010

La modificació del PGM de Montcada i Reixac inclou el conveni amb el FC Barcelona per dotar el municipi de nous equipaments públics

Montcada i Reixac. La modificació del PGM estarà sotmesa a informació pública durant dos mesos, durant els quals s’hi podran presentar al·legacions. Un cop conclòs aquest període, si no hi ha reclamacions ni al·legacions, la proposta quedarà aprovada de forma provisional.
L’operació entre l’Ajuntament de Montcada i Reixac, el de Barcelona, i el FC Barcelona té l’objectiu de reordenar les instal·lacions esportives privades actualment ubicades al districte de Les Corts. Montcada i Reixac guanyarà solars destinats a la construcció d’equipaments esportius públics a dues zones diferents. D’una banda, als terrenys situats al marge esquerre del riu Besòs, en la confluència de la carretera de La Roca (BV-5001) amb la de la Vallençana (BV-5011), i compresos entre aquesta via i la reserva viària que discorre vora la llera del Besòs (a tocar de la depuradora), que ocupen una superfície de 48.966 m2; i de l’altra, al Pla de Reixac, a l’entorn de la zona on s’ubicarà l’Àrea Residencial Estratègica (ARE) de Mas Duran, amb 52.565 m2.
L’actuació afectarà als terrenys que actualment ocupen el Miniestadi del FC Barcelona i les pistes esportives colindants, per tal de crear un nou teixit urbà residencial, amb les corresponents cessions de zona verda i equipaments públics, que tindrà la consideració ambiental d’un ecobarri. La pèrdua de sòl d’equipament esportiu privat a Les Corts es compensarà amb les noves zones que seran públiques i que es crearan a Montcada i Reixac i a l’entorn de la plaça Alfons Comin de Barcelona.
L’operació permetrà reordenar les previsions de planejament en l’àmbit de la Vallençana, de forma que se substituiran els usos industrials existents desubicats per zones d’equipaments esportius públics. Es millorarà el front del riu Besòs en un indret que es convertirà en la porta del Parc de la Serralada de Marina, i s’adequarà l’espai a l’entorn de la riera de la Vallençana Baixa, per tal de garantir el seu tractament com a espai lliure vinculat al sistema hidrològic.
Pel que fa a l’àmbit del Pla de Reixac, es preveuen reserves destinades a sistema d’equipaments esportius complementàries a les actuals reserves dotacionals públiques, per tal de dur a terme una nova àrea esportiva municipal. A més, es definirà i executarà la vialitat necessària per connectar el nou equipament esportiu amb la zona urbana actual i amb l’ARE de Mas Duran.