dimecres, 27 de gener de 2010

S’amplien els ajuts econòmics adreçats a les persones en situació d’atur

Castellar del Vallès. El nou ajut extraordinari consisteix en un import de 100 euros per infant que es destinaran a les despeses de material i llibres escolars dels nens i nenes en edat d’escolarització obligatòria. Per poder accedir a aquest ajut, que se suma a les set subvencions que es van crear l’any passat i que es regulen a través d’un pla de mesures econòmiques impulsades davant la situació generalitzada de crisi econòmica i la taxa d’atur a la vila, la persona que el sol·liciti haurà de complir una sèrie de requeriments.
En primer lloc haurà d’acreditar que ella mateixa, o bé el seu cònjuge o parella de fet, es troba en situació d’atur i està empadronada a Castellar del Vallès. La unitat familiar del sol·licitant no podrà tenir més d’un habitatge en propietat i no podrà sobrepassar uns ingressos econòmics que s’han calculat prenent com a referència l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) per a 2010. Segons els llindars establerts, la unitat familiar no podrà superar els 644,34 euros mensuals si compta tan sols amb un membre; els 1.095.37 euros mensuals si la unitat familiar està formada per dos membres; i els 1.288,67 euros mensuals si la unitat familiar la formen tres o més persones. Els ingressos procedents de pensions no contributives no computaran per al càlcul d’aquests ajuts. Així mateix, els beneficiaris hauran d’estar inscrits a la Borsa de Treball del DPEIO amb una antiguitat mínima de tres mesos i tenir l’expedient actualitzat. A més no hauran pogut rebutjar més de dues ofertes de treball.
Els interessats a tramitar els diferents ajuts hauran d’aportar com a documentació el certificats de convivència i de béns (que expedirà el propi Ajuntament), el certificat de l’INEM de la prestació rebuda en els darrers tres mesos i, si s’escau, el darrer rebut d’inscripció al servei utilitzat. A més, s’haurà de comprometre a declarar qualsevol canvi en la situació econòmica de la unitat familiar.