dimarts, 5 de gener de 2010

L’Ajuntament aprova el Pla especial urbanístic d’usos per fomentar l’activitat comercial

Montcada i Reixac. L’objectiu és reforçar i impulsar l’activitat comercial a les principals zones comercials del municipi i assentar les condicions necessàries per millorar el seu desenvolupament futur.
L’any 2002 l’Ajuntament va aprovar el Programa d’Orientació per als Equipaments Comercials (POEC) amb l’objectiu de disposar d’una diagnosi del sector de comerç minorista i definir un model comercial amb línies d’actuació concretes que milloressin l’oferta i l’adaptessin a les necessitats dels compradors. Així, el POEC va establir dues línies d’actuació concretes: consolidar l’oferta comercial de productes de consum quotidià, i desenvolupar el centre de la ciutat com a referència comercial pel que fa a l’oferta de productes no quotidians.
Paral·lelament, el Consistori va impulsar la redacció d’una normativa urbanística complementària amb l’objectiu d’adequar la regulació urbanística per tal que els baixos dels immobles situats en els eixos i àrees comercials es destinin a locals comercials; limitar la concentració de serveis de mitja jornada i agències immobiliàries en aquestes zones, així com de petites indústries o serveis.
La nova regulació propiciarà la consolidació d’aquestes zones comercials, contribuint a la dinamització social i econòmica del municipi, i a la cohesió social. Així, el Pla especial es justifica en base a: la defensa d’un model de ciutat que aposta per la qualitat del paisatge urbà i pel seu desenvolupament sostenible; la potenciació de la capacitat d’atracció dels eixos comercials amb la limitació de determinats usos i activitats que afecten negativament a la continuïtat comercial; la promoció del desenvolupament sostenible de Montcada i Reixac, mitjançant els eixos comercials propis, com espais urbans que garanteixen una compra completa i, per tant, minimitzen els efectes negatius que té l’ús del vehicle privat per accedir a les superfícies comercials perifèriques; i la garantia de l’accés dels consumidors a una oferta comercial competitiva en els principals eixos comercials de la ciutat, com una oferta per promoure la llibertat d’elecció.
Els usos objecte de regulació són els d’oficines (bancs i caixes; oficines de serveis, assistència i consultoria en general; agències immobiliàries i administracions de finques; i oficines de treball temporal) i els usos industrials i assimilables (magatzems, instal·lacions de neteja de vehicles, tallers, i fusteries).
Aquestes activitats queden restringides totalment, i, per tant, suspesa la tramitació de noves llicències urbanístiques i d’activitat, als carrers Major, Barcelona Centre i a la plaça de l’Església, i sotmeses a una restricció parcial (els usos d’oficina han d’estar separats per un mínim de 70 metres, i els industrials, per un mínim de 150 metres) als carrers Generalitat, Bogatell, Provença, Jaume I i la plaça Lluís Companys de Montcada Centre, i als eixos comercials de Carrerada i Can Sant Joan.