dilluns, 2 de març de 2009

Aigües freàtiques per al reg de la zona Gassó-Vargas i les zones verdes del voltant

Ripollet. El municipi en el seu límit Nord-Nord-est forma un continu verd que s’inicia a la Casa Natura segueix amb el parc dels Pinetons, enllaça amb els antics Pinetons, la zona que envolta els Pinetons plantada en diverses edicions del dia de la festa de l’arbre i els jardins del Gassó Vargas fins al carrer Padró.
Fa tres anys es van iniciar els treballs de regeneració del bosc dels pinetons, aplicats en diferents fases: les primeres van anar encaminades a crear nou sòl, modificant els perfils per evitar les escorrenties amb l’aportació de matèria orgànica i residus vegetals i a extreure els arbres morts i debilitats; posteriorment es va iniciar la plantació arbustiva, que es va estendre també a la zona que l’envolta on aquest any es seguiran els treballs, consistents en arreglar els talussos i podar les branques baixes dels arbres.
Aquest any també s’iniciaran els treballs de regeneració dels jardins de Gassó-Vargas. Totes aquestes zones verdes, amb una superfície d’unes 10 hectàrees, tenen unes característiques similars pel que fa a les espècies plantades i unes necessitats de manteniment bastant similars. Aquest manteniment periòdic consisteix bàsicament en la recollida d’escombraries, la retallada del prat i el reg dels arbres i arbusts recent implantats i dels exemplars debilitats.
Per tal de realitzar el reg d’aquestes zones amb aigua procedent del subsòl i evitar la utilització d’aigua de consum humà, la regidoria de Medi Ambient ha previst de realitzar un pou per a la utilització de l’aigua freàtica. L’energia necessària per accionar la maquinària que extraurà l’aigua serà l’obtinguda mitjançant un dispositiu autònom de generació d’energia format per panells solars i un molí de vent que funcionaran alternativament segons les condicions climatològiques.
Aquest projecte forma part dels projectes del Fons Extraordinari d’Infversió Local del Govern d’Espanya, que van ser aprovats pel Ple d’aquest Ajuntament el passat 8 de gener de 2009. Les obres s’iniciaran aquest mes de març i es preveu que tinguin una durada de tres setmanes.