dimarts, 23 de juny de 2009

L’alcalde ordena la suspensió immediata de les obres de la nau de l’ADIF a Can Sant Joan

Montcada i Reixac. L'alcalde César Arrizabalaga, ha signat un decret mitjançant el qual ordena la suspensió immediata de les obres que, sense disposar de la llicència municipal preceptiva, s’estan executant als terrenys situats entre el carrer Bifurcació i la platja de vies de l’estació de ferrocarril de Can Sant Joan, propietat de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF), consistents en la construcció d’una nau d’uns 4.000 m2.
El decret sustenta la mesura en el fet que les obres no tenen la consideració d’infraestructura ferroviària, de conformitat amb l’article 3 de la Llei 39/2003, de 17 de novembre, del sector ferroviari.
La resolució adverteix que, si transcorregudes 48 hores des de la notificació continuen executant-se els treballs, s’imposarà una multa de 500 euros, i que es podran imposar-ne més fins aconseguir el compliment de les resolucions de suspensió dictades.
Aquestes multes són compatibles amb la imposició de sancions per la comissió de la presumpta infracció urbanística, i amb la resolució que es dicti dins del procediment que es tramita de restauració de la realitat física alterada.
L’incompliment de l’ordre en el termini de 48 hores podrà donar peu també a l’adopció de mesures necessàries per assegurar la total interrupció dels treballs, inclosa la retirada dels materials o la maquinària. En aquest cas, les despeses de transport i custòdia aniran a càrrec del titular de les obres.
Per últim, el decret estableix un termini d’audiència de 15 dies, durant els quals els afectats per la resolució poden al·legar i presentar els documents i les justificacions que considerin pertinents.